ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. افرادی که برای کار می آیند بایستی قرارداد کاری داشته باشند. اخیرا کشور دانمارک، بسیاری از درخواست های ویزا را ریجکت می کند و تایید ویزای رشته ی زبان انگلیسی، برای کارشناس سفارت، دغدغه ای را مرتفع نخواهد کرد، در نتیجه می بایست رشته و دانشگاه خاص را به همراه رزومه ی قوی ارائه داد.در کانادا دانشجویان بعد از اتمام دوره تحصیلیشان، اجاز
¿A quién mandamos a los leones hoy?
Todos los días nos toca escuchar las mamandurrias de los neoliberales, de los falsos empresarios y del resto de politicuchos y sindicalistas subvencionados que viven en su nube, ahogando a los ciudadanos. No dejes que se rían de ti, mándalos a la guillotina virtual ya y desahógate libremente. Y no dejes de luchar por ello, también fuera de Internet. La unión hace la fuerza.
Últimos Comentarios