اقامت از طریق تمکن مالی در آلمان یکی از انواع راههای مهاجرت می باشد که طرفداران بسیاری دارد همچنین بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت به آلمان را دارند از روش اقامت از طریق تمکن مالی در آلمان اقدام نمایند. قرار گرفتن کشتی در بندر یا مکان اداره ثبت موقت الزامی نیست. دارنده کارت در صورت مفقود یا دزیده شدن آن بایستی مراتب را پلیس اطلاع دهند. این هنگامی رخ میدهد که نمایندگی مهاجرت آدرس غلط شما را داشته
¿A quién mandamos a los leones hoy?
Todos los días nos toca escuchar las mamandurrias de los neoliberales, de los falsos empresarios y del resto de politicuchos y sindicalistas subvencionados que viven en su nube, ahogando a los ciudadanos. No dejes que se rían de ti, mándalos a la guillotina virtual ya y desahógate libremente. Y no dejes de luchar por ello, también fuera de Internet. La unión hace la fuerza.
Últimos Comentarios